Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

ZAPISY

Warunkiem przyjęcia do Centrum Edukacji Metamorfoza jest złożenie przez Słuchacza wymaganych dokumentów.

Aby zapisać się do SZKOŁY należy złożyć:

  • Podanie
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub maturalne (oryginał lub odpis)
  • 2 zdjęcia
  • Zaświadczenie lekarskie – na miejscu damy skierowanie na wykonanie badań u lekarza medycyny pracy.

Dokumenty można wysłać pocztą na adres Sekretariatu bądź złożyć osobiście w Sekretariacie.
Do Szkoły prowadzimy nabór  na semestr letni (na wrzesień) oraz semestr zimowy (na luty).

online essay service – buy essay buy cheap essays

Aby zapisać się na KURS należy złożyć:

Podanie na kurs można wysłać pocztą  tradycyjną na adres Sekretariatu, skanem na maila: sekretariat@metamorfoza.edu.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie.
Warunkiem zapisana na dany kurs jest wpłata zadatku.
Zapisanie się na wybrany kurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu kursów*.

Nr konta: 11 1050 1764 1000 0092 0208 1106    ING Bank Śląski

Na kursy zapraszamy przez cały rok 🙂

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś – decyduje kolejność zgłoszeń 🙂

Adres do wysyłki dokumentów:
Centrum Edukacji Metamorfoza
ul. Wały Piastowskie 1 ( pok. 510A)
80-958 Gdańsk

———————————————————————————————————————————–

* REGULAMIN SZKOLEŃ
– który ma na celu budowanie pozytywnych relacji między Organizatorem szkoleń, a ich Uczestnikami.
 
§ 1. Organizator szkoleń

1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Edukacji Metamorfoza Marta Skonieczna NIP: 583 292 23 10 REGON 222158522 z siedzibą w Gdańsku, 80-958,  ul. Wały Piastowskie 1.
2. Organizator wpisany jest do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych wydany przez Wydział Edukacji w Gdańsku ( Zaświadczenie nr 107/15) oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pod numerem ewidencyjnym: 22/00093/2015
3.Organizator prowadzi w formach pozaszkolnych szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w szczególności z zakresu: wizażu i stylizacji, kosmetologii, podologii, stylizacji paznokci, zdobienia paznokci, przedłużania i stylizacji rzęs, henny pudrowej.
4. Organizator zapewnia, że szkolenia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do danego programu nauczania w ramach określonego szkolenia.
§ 2. Uczestnicy i warunki zgłoszenia
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie przez uczestnika zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub elektroniczny z Organizatorem, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go, a także podanie w nim danych osobowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji szkoleniowej.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu szkolenia, ceny oraz harmonogramu wpłat przy wybranych kursach.
3.W szkoleniach oferowanych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu. Dopuszcza się możliwość zapisania osób powyżej 16 roku życia za  zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 3. Płatności
1.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata zadatku (bezzwrotnego), ustalonego z Organizatorem przelewem na rachunek bankowy Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapisania się na szkolenie oraz wniesienie pozostałej części opłaty najpóźniej w dniu szkolenia przelewem albo gotówką (w przypadku przelewu decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora). Z chwilą rezerwacji szkolenia istnieje możliwość zapłaty całej kwoty za szkolenie.
2.Dane do przelewu: Centrum Edukacji Metamorfoza, ul. Wały Piastowskie, 80-958 Gdańsk
Nr konta: 11 1050 1764 1000 0092 0208 1106    ING Bank Śląski

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, nazwę i datę szkolenia
§ 4. Organizacja i przebieg szkolenia
1.
Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest stosować się ściśle do poleceń szkoleniowca w zakresie dotyczącym wymogów sanitarno-higienicznych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej i BHP, a także procedur odnoszących się do wykonywania poszczególnych rodzajów zabiegów, objętych programem nauczania w części praktycznej 2.W trakcie trwania szkolenia uczestnicy nie mogą rejestrować ich przebiegu w postaci obrazu lub dźwięku  bez uzyskania wyraźnej zgody Instruktora.
3.Uczestnicy poszczególnych szkoleń otrzymują opracowane przez Organizatora materiały szkoleniowo-dydaktyczne. Wszystkie materiały dydaktyczne, używane podczas zajęć oraz udostępniane uczestnikom, w tym skrypty, prezentacje, a także inne tego rodzaju materiały opracowane objęte są ochroną prawa autorskiego i z tego tytułu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub udostępniane przez uczestników szkoleń osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialności prawnej.
4. Uczestnicy szkolenia korzystają z narzędzi i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i tylko pod nadzorem Wykładowcy. Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast zgłaszać Wykładowcy. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, powstałe w wyniku użytkowania, niezgodnego z instrukcjami Wykładowcy, odpowiedzialność materialną ponosi sprawca uszkodzenia.
5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacji Metamorfoza podpisując stosowną zgodę oświadczają, że wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań ze szkoleń oraz oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Organizator będzie wykorzystywać zdjęcia/nagrania jedynie w celach promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych.
6. Na terenie obiektu Organizatora obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych, a także zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu i wszelkiego rodzaju środków odurzających. Niezastosowanie się do tych wytycznych może skutkować wydaleniem osoby ze szkolenia. Dotyczy to także nieodpowiedniego zachowania Kursanta i zakłócania przebiegu szkolenia.
§ 5. Rezygnacja ze szkolenia
1.
W przypadku nie stawienia się uczestnika szkolenie w wyznaczonym terminie lub rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą szkolenia, wpłacony zadatek na szkolenie nie zostanie zwrócony Uczestnikowi.
§ 6. Anulacja lub zmiana terminu szkolenia
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania go w terminie do 2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.
2. Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.
3. W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej liczby uczestników niż przewidziana dla danego rodzaju szkolenia, Organizator ma prawo wyznaczyć inny termin, powiadamiając o tym uczestników. W przypadku braku zgody uczestnika na udział w szkoleniu w innym terminie ma on prawo żądać zwrotu wpłaconego zadatku lub wniesionej opłaty za udział w szkoleniu.
4. O wszystkich zmianach Organizator informuje telefonicznie bądź mailowo
§ 7. Reklamacje
1. W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość przyjęcia reklamacji jeśli szkolenie nie jest przeprowadzone zgodnie z programem szkoleniowym. Jednocześnie informujemy, że Organizator nie daje gwarancji na to, że każda osoba po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności samodzielnej pracy w danej branży. Należy pamiętać, że do wykonywania każdego zawodu należy mieć odpowiednie predyspozycje. Jesteśmy w stanie zagwarantować, że przeprowadzamy szkolenie na wysokim poziomie ale nie mamy wpływu na przyswajanie wiedzy przez kursantów. Szkolenie daje podstawy, a kluczowym elementem jest praca i ćwiczenia oraz poszerzanie wiedzy przez uczestników po zakończeniu szkolenia.
2.Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do Organizatora szkolenia.
3. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia jeżeli reklamacje zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
5. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych.
6. Możliwe formy rekompensaty:
* Dodatkowe bezpłatne szkolenie z zakresu, który nie był zrealizowany podczas pierwszego szkolenia;
* Indywidualna konsultacja ze Szkoleniowcem
* Zniżka 15% na kolejne szkolenie u Organizatora

Regulamin szkoleń wchodzi w życie z dniem 01.06.2018  r.
Jednocześnie ważność traci poprzedni regulamin z dnia 01.06.2015 r.

 

 

1 2 3 4
5 6 7