Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

NOWY KIERUNEK  🙂

Innowacyjny kierunek stworzony na potrzeby rynku pracy! Zawód potrzebny jak nigdy wcześniej.


Czas trwania nauki: 1 rok
Zawód: technik sterylizacji medycznej
Czesne: 0 zł!!
Tryb nauczania: zaoczny (sobota i niedziela co dwa tygodnie) od 8.30 do ok. 17.00
Nauczyciele: praktycy/techniki sterylizacji/pracownicy szpitali

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Szczegóły kierunku:
* Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
* Uzyskany medyczny tytuł państwowy: Technik sterylizacji medycznej
* Kwalifikacje: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
 
👉 Oferujemy pełne przygotowanie do wykonywania zawodu i zdania egzaminu zawodowego
👉 Kierunek ten to idealnie dopełnienie dla Pań posiadających tytuł technika usług kosmetycznych
👉 Nie ma górnego limitu wieku do podjęcia nauki
👉
Nie wymagamy zdanej matury (wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej)
👉 Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych

PROGRAM NAUCZANIA:
Nazwa przedmiotu

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

SEM 1 SEM 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie 10
Podstawy organizacji ochrony zdrowia
0 12
Komunikacja personalna i społeczna
12
Zarys anatomii z fizjologią
16 10
Język migowy
12
Język angielski zawodowy
14 0
Technologia mycia i dezynfekcji 16 20
Technologia sterylizacji 10 23
Podstawy przedsiębiorczości
10 10
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Technologie informatyczne 8
Pracownia dekontaminacji medycznej
67 80
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia
20 0
RAZEM: 175 175
Praktyki zawodowe 70 70
Perspektywy zatrudnienia:

^wszystkie podmioty świadczące usługi sterylizacyjne, w tym w: centralne sterylizatornie publiczne i niepubliczne ^zakładów opieki zdrowotnej
^pracownie endoskopowe
^gabinety stomatologiczne
^pracownie mikrobiologii
^gabinety kosmetyczne
^własna działalność gospodarcza

Ważne!

W projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej opublikowanym w dniu 10 czerwca 2019 roku, możemy wyczytać, że jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w tym kształcie, osoba uprawniona do realizacji procedur dekontaminacji materiału skażonego w obiekcie będzie musiała posiadać tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej albo co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Podnieś swoje kwalifikacje, ukończ naszą szkołę i zostań technikiem sterylizacji medycznej!

1 2 3 4
5 6 7